Cenik storitev

1/ PROVIZIJA

1.1 Provizija za posredovanje pri nakupu in prodaji nepremičnine je največ 4% od pogodene cene, dogovorjene v Nepremičninski pogodbi;

1.2 Provizija za posredovanje pri najemu, zakupu ali oddaji nepremičnine v najem, znesek dvomesečne najemnine (praviloma vsaka stranka plača eno najemnino), dogovorjeno v nepremičninski pogodbi;

1.3 Provizija vključuje tudi nadomestila storitev iz točke 3.2,  3.3, ter dodatne storitve določene v točkah 4.1,  4.2,  4.3.,  4.4.  in  4.6.1., razen točke 6.1. teh Splošnih pogojev.

CENIK OSTALIH STORITEV

Cenik velja, če se dogovorimo le za posamezne storitve.

1/  Pregled listin - 50,00 EUR

2/ Priprava besedila Nepremičninske pogodbe, ki jo sestavi univerzitetni diplomirani pravnik ali odvetnik:

 • Sestava besedila enostavne predpogodbe 0,1% od vrednosti predmetne pogodbe, vendar ne manj kot - 150,00 EUR
 • Sestava besedila enostavne prodajne pogodbe 0,1 % od vrednosti predmetne pogodbe, vendar ne manj kot - 150,00 EUR
 • Sestava  enostavne služnostne pogodbe - 150,00 EUR
 • Sestava enostavne najemne pogodbe - 150,00 EUR

Cena sestave zahtevnih pogodb se lahko poveča do 50%. Točna vrednost se ugotovi po pregledu dokumentacije ob naročilu posamezne storitve.

3/ Hramba izvirnikov notarsko overjenih listin - 30,00 EUR

4/ Hramba denarnih sredstev na fiduciarnem denarnem računu (ara ali druga plačila) v zvezi z Nepremičninsko pogodbo - 30,00 EUR

5/ Pridobivanje soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev Nepremičninske pogodbe:

 • Pridobitev lokacijske informacije - 20,00 EUR
 • Pridobitev potrdila o namenski rabi - 20,00 EUR
 • Pridobitev katastrskega načrta - 20,00 EUR
 • Pridobitev potrdila o predkupni pravici - 30,00 EUR
 • Pridobitev izpiska iz zemljiške knjige s potrdilom sodišča ali notarja - 20,00 EUR
 • Zastopanje v postopku in izpeljava postopka o odobritvi pravnega posla - 150,00 EUR
 • Sodelovanje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine prodajalca oz. najemnika, ki vključuje ogled in preveritev stanja ter sestava primopredajnega zapisnika s popisom števcev - 100,00 EUR
 • Preverjanje stanja nepremičnine oddane v najem, med trajanjem ter pripravo in pošiljanje poročil najemodajalcu, za vsako dogovorjeno obdobje - 50,00 EUR
 • Preverjanje stanja nepremičnine, oddane v najem ob koncu najema, ki vključuje preveritev stanja ter popis števcev - 100,00 EUR

6/  Mnenje o tržni vrednosti nepremičnin - 100,00 EUR

7/ Priprava materialov in zastopanje v davčnem postopku za odmero davka na promet nepremičnin, če naročitelj ali tretja oseba pooblasti družbo za tako zastopanje - 100,00 EUR

8/ Nepremičninska  družba ima pravico do povračila stroškov sodnik in drugih upravnik taks.

Cene storitev posredovanja in ostalih storitev ne vsebujejo davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV)  zato se ob izstavitvi računa storitev poveča za vrednost DDV.

 

Poiščite željene nepremičnineKje nas najdete


zavarovanje odgovornosti

Odgovornost za škodo,

povzročeno s kršitvijo pogodbe o posredovanju, imamo zavarovano v skladu z zakonom.


Licenca

Vsi zaposljeni imajo pridobljeno licenco Ministrstva za okolje in prostor za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja.


 • AKVA d.o.o. PE nepremičnine

 • Naslov: Robova cesta 6
 • Tel: 01 750 61 00
 • GSM: 041 678 669, 041 464 737
 • Email: info@akva.si